SK / EN

ISO 9001

Systém manažérstva kvality ISO 9001

Medzinárodná norma ISO 9001 je zložená z niekoľkých kapitol, v ktorých sú stanovené požiadavky ako uskutočňovať jednotlivé procesy v spoločnosti riadeným spôsobom. Pod pojmom procesy môžeme chápať súhrn všetkých činností, z ktorých sa skladá fungovanie celej spoločnosti (nakupovanie, manažment, riadenie dokumentov a záznamov, personalistika, metrológia, kontrola atď.). Keď teda povieme, že procesy robíme riadeným spôsobom, znamená to, že eliminujeme možnosť výskytu potenciálnych nedostatkov v týchto procesoch, vylučujeme možnosť chýb. Vyššia myšlienka normy je práve v riadených procesoch, ktorých výsledkom je maximálna spokojnosť zákazníka, podľa normy až predstih očakávania zákazníka.

Prečo systém manažérstva kvality

V posledných rokoch došlo k významným zmenám vo svetovej ekonomike, napríklad z dôvodu prevahy ponuky nad dopytom, rýchle sa šíriacich znalostí,  globalizácie podnikateľského prostredia a preto dramaticky stúpol význam kvality aj v celosvetovom meradle. 

Organizácie, ktoré sa chcú odlíšiť od konkurencie si uvedomujú, že schopnosť uspokojovať potreby zákazníkov nie je realizovaná iba výrobou alebo poskytovaním služby, ale že táto schopnosť vzniká v priebehu celého reprodukčného cyklu. 

Kvalita musí obsiahnuť všetko to, čo vedie k požadovanému výsledku.

Týka sa to:

 • kvality výrobku (produktu v hmotnej podobe)
 • kvality služby (produktu v nehmotnej podobe)
 • kvality procesov a kvality zdrojov (stroje a zariadenia, informácie, pracovné prostredie)
 • kvality systému riadenia.

Všetky tieto roviny sa vzájomne podmieňujú a dopĺňajú a preto sa v celom svete šíri rozvíjanie tzv. systému manažérstva kvality, ktoré môžeme charakterizovať ako tú časť celopodnikového manažérstva, ktorá je zameraná na maximálne zabezpečovanie spokojnosti zákazníkov s vynaložením optimálnych nákladov.

Prínosy z implementácie systému manažérstva kvality

Účinný, efektívny a kvalitne implementovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 organizácii garantuje:

 • maximálnu spokojnosť a loajalitu zákazníkov
 • minimalizovať výdaje s tým spojené
 • podporovať činnosť neustáleho zlepšovania

Účinný, efektívny a kvalitne implementovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 organizácii prinesie:

 • zvýšenie spokojnosti zákazníkov
 • zvýšiť kvalitu produktov ( výrobkov a služieb)
 • posilniť dôveru a vzťahy medzi organizáciou a zákazníkmi
 • zvýšenie prestíže firmy, zlepšenie postavenia na trhu, zvýšenie dôveryhodnosti
 • skvalitnenie jej fungovania (zvýšenie efektivity činnosti)
 • sprehľadnenie činností, zavedenie poriadku v organizácii, zníženie výskytu nepodarkov a nezhôd
 • vytvorenie základov pre neustále zlepšovanie QMS v organizácii
 • zlepšenie funkčnosti a produktivity organizácie
 • otvorenie nových príležitostí a udržovanie podielu na trhu

Komu je ISO 9001:2015 určené

Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 je určený pre všetky typy organizácii bez rozdielu zamerania či veľkosti organizácie, jej zámer je informovať, že jej produkty (výrobky a služby) sú kvalitné. 

Systém si môžu zaviesť a nechať certifikovať výrobné, obchodné, servisné, montážne, či poradenské a vzdelávacie organizácie zo všetkých oblastí priemyslu  a služieb. V súčasnosti sú tieto systémy zavádzané aj vo verejných inštitúciách (úrady, školy, zdravotnícke zariadenia, divadla...) 

Doba zavádzania systému riadenia je závislá na:

 • veľkosti organizácie a časovému prispôsobeniu vedenia a zamestnancov 
 • často spôsobu a forme zavádzania (iba vlastnými silami, pomocou odborného externého poradcu alebo kombináciou týchto možností)

Ako sa pripraviť na implementáciu systému manažérstva kvality

Pred implementáciou systému manažérstva kvality si organizácia musí ujasniť niekoľko hľadísk:

 • prečo chce či musí systém manažérstva kvality zaviesť
 • akých oblastí činností organizácie sa bude systém manažérstva kvality týkať o v akom rozsahu bude zavedený – (celá firma - všetky činnosti alebo len niektoré významné činnosti - napr. obchod, výroba, servis, apod.)
 • vedúci pracovníci si celkom určite musia premyslieť „rozdelenie právomocí“ jednotlivých zamestnancov
 • akým spôsobom chce organizácia systém manažérstva kvality zaviesť.