SK / EN

Vydanie STN EN ISO 14001:2016

STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva životného prostredia. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015) bola vydaná 1. 4. 2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma obsahuje aj anglický text.
 
Kľúčové vylepšenia revidovanej verzie STN EN ISO 14001 zahŕňajú:
- uznanie potreby zaoberať sa externými a internými záležitosťami, ktoré majú na organizáciu vplyv vrátane nestálosti klímy;
- zvýšenú angažovanosť vrcholového manažmentu – zvýšený príspevok vodcovstva;
- zvýšenú orientáciu na strategické smerovanie;
- zvýšenú ochranu životného prostredia so zameraním na proaktívne iniciatívy;
- efektívnejšiu komunikáciu prostredníctvom komunikačnej stratégie;
- uvažovanie zamerané na životný cyklus produktov a služieb s dôrazom na každý stupeň od vývoja po spotrebu